Mirada 2. Grup d’alumnes IES Manuel Vázquez Montalbán

El projecte s’inicia el curs 2010-11 amb la creació d´un grup de treball i l’assessorament de la
Fundació Bofill en la realització de projectes d’Aprenentatge-Servei (APS).

El fet que el grup estigués constituït per diversos departaments (tecnologia, ciències naturals i
orientació) ens va facilitar un enfocament i tracte més interdisciplinar.

D’una pluja d’idees de projectes a desenvolupar escollírem realitzar una guia turística de la
nostra ciutat, Sant Adrià de Besòs. Aquest tema ens permetia complir diversos objectius:

· Fomentar la pertinença a la seva localitat
· Aprendre d’una manera més activa, rica i motivadora.
· Oferir un servei a la comunitat.

El grup d’alumnes que ha desenvolupat el projecte formava un grup classe de quart força divers i
heterogeni quant a procedència, interessos i coneixements previs.

Abans de ficar-nos amb la guia turística del municipi i, a tall de pràctica inicial, vàrem elaborar,
en format tríptic, una guia de l´institut. Aquest tríptic informatiu del centre s’ha utilitzat després
per donar a conèixer el centre a l’alumnat i famílies que s´incorporen de nou (ja sigui per
matrícula viva o a 1r d’ESO).

Els mateixos alumnes del grup s’han encarregat de fer l’acollida de tot l´alumnat nouvingut al
centre des del segon trimestre i han fet d’alumnes acollidors pels nois i noies de sisè en les
jornades de portes obertes.

La valoració d’aquest projecte ha estat molt positiva per part de tothom; els nostre alumnat s’ha
sentit orgullós i útil i l’alumnat de nova incorporació ha estat millor acollit.

Una vegada acabàrem el tríptic vàrem començar amb la guia turística de Sant Adrià de Besòs. El
nostre objectiu era doble: realitzar uns recorreguts temàtics i fer de guies a l’alumnat de les
escoles de primària. Cal dir que aquesta segona fase no l’hem desenvolupat al llarg del curs 2012
– 2013.

El recorregut que hem desenvolupat s’ha plasmat en un DINA-3 per les dues cares. A la primera
s’hi pot trobar un mapa, un recorregut i una foto dels diferents elements destacats de Sant Adrià.
A la banda de darrera s’hi pot trobar informació bàsica del municipi i de cadascun dels punts
assenyalats al mapa.

Malgrat no haver pogut realitzar tot el treball pensat inicialment, el professorat sí va fer les
programacions de diferents àmbits que volíem treballar: àmbit històrico-artístic, industrial,
natural, educatiu, institucional-entitats i oci.

Algunes de les activitats que hem desenvolupat són:

· Recerca d’informació a internet, en llibres i preguntant a experts dels temes en qüestió.
· Entrevistes a tècnics de l’Ajuntament.
· Excursions per conèixer millor la ciutat.
· Enquestes per saber que opinava la població.
· Fotografies per posar a la guia.
· Diari de Treball per recollir allò que anaven fent.
· Xerrades de persones externes com les del grup Dones de Futur que van fer una proposta
d´itineraris per Sant Adrià i de Jordi Vilardell, historiador de Sant Adrià.
· Fris cronològic per situar els diferents esdeveniments de la història de Sant Adrià.
· Descripció i elaboració d’informació.
· Treball en grup
· Edició de vídeo.
· Tríptic del nostre Institut
· Acollir a nous alumnes a l’INS
· Participar a les Jornades de portes obertes.

Valorem aquesta experiència com a molt positiva. És cert que no hem pogut aconseguir tots els
nostres objectius inicials, però si no ho hem fet ha estat perquè hem aprofundit en elements nous
que han anat sorgint. L’any vinent un grup de tercer d’ESO seguirà desenvolupant aquesta feina.

Creiem que és una experiència que poden dur a terme altres centres educatius.

%d bloggers like this: